Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Veel gestelde vragen FAQ beantwoord door Van Welden & Partners architecten


Hieronder hebben we de meeste vragen samen gebundeld. Het zijn courante vragen die ons gesteld worden voor, tijdens of na een onderhoud op ons kantoor. Vooraleer U een persoonlijk onderhoud wenst, neem even de tijd om de antwoorden op deze vragen door te nemen, dan kan U tijdens een persoonlijk onderhoud meer projectgerichte vragen stellen.

Stel uw vraag hier(bijvoorbeeld: Is een voorontwerp gratis?:

 

Persoonlijke vragen kan U stellen op de contactpagina.

 

architectuur (plannen, calculatie, controle, stabiliteit, oplevering)

 

veiligheidscoördinatie (VCO - VCC) (veiligheids- en gezondheidsplan, controle, postinterventiedossier)

 

energieprestatie (EPB - EPC) (luchtdichtheid, LEW, blowerdoortest)

 

decreet ruimtelijke ordening (melding, AS-BUILT attest)  Gratis prijsberekening

De prijsraming voor nieuwbouw, zelfbouw en verbouwingen wordt bij Van Welden & Partners berekend op basis van meer dan 40 jaar gebundelde praktijkervaring en wordt dagelijks up-to-date gehouden. Het architectenbureau Van Welden & Partners heeft hiervoor een speciale module ontwikkeld waarmee je zelf (zonder bouwtechnische kennis) snel een betrouwbare berekening kan maken van de kostprijs van een woning. De module is gebaseerd op prijzen die geldig op het ogenblik van de calculatie. Er zijn meer dan 30.000 eenheidsprijzen in verwerkt. De prijzen zijn gefilterd uit recente private en openbare aanbestedingen.

Deze dienstverlening is gratis. Klik hier om naar deze toepassing te gaan.
  Wat kost een plan?

 

Het ereloon wordt bij Van Welden & Partners forfaitair bepaald. Niet procentueel.
Klik hier voor een overzichtelijke en transparante berekening van de erelonen.
  Wat is de huisstijl?

 

Van Welden en Partners heeft geen bepaalde huisstijl. Elke woning moet een uniek ontwerp zijn, zijn marktwaarde behouden en moet dit ook de volgende jaren blijven zonder "uit de mode" te vallen. Bekijk enkele voorbeelden van wat u van ons kan verwachten.
  Wat doet een architect nog meer buiten enkele lijntjes tekenen?

 

VEEL! Vanaf de verplichte aanstelling van een architect als onafhankelijk raadsman van de opdrachtgever, zijn de taken van de architect steeds verder uitgebreid geweest. Hij is lang niet alleen meer een "ontwerper" van gebouwen. Hij helpt u ook door de vele administratieve verplichtingen, staat u bij wanneer belangrijke beslissingen worden genomen, hij adviseert, controleert, enz… Klik op hier voor een overzichtelijke en transparante berekening van de geleverde prestaties.
  Waarom een onafhankelijke architect nemen?

 

Een architect die rechtstreeks of onrechtstreeks inkomsten verwerft (via loon of commissie) door met een bepaalde aannemer samen te werken, zal nooit uw belangen verdedigen. Een niet-onafhankelijke architect zal nooit "meerwerken" in vraag gaan stellen. U betaalt de aannemer te veel en de erelonen van de architect stijgen mee.
  Waarom een forfaitaire prijs en geen procentueel ereloon?

 

Een forfaitair ereloon brengt mee dat u op voorhand exact weet wat de prijs van uw architect uiteindelijk zal zijn. Als er in de loop van het bouwproces wijzigingen worden doorgevoerd hebben die geen financiële gevolgen hebben voor de totaalprijs van het de erelonen. Daarom bent u echt wel beter af met een vaste prijs. Geen verrassingen, ook al kiest u een duurdere tegel, speciaal pleisterwerk,... Klik hier voor een overzichtelijke en transparante berekening van de erelonen.
  Wie is voor wat verantwoordelijk?

 

In principe is iedereen verantwoordelijk voor zijn fouten. Zowel architect als aannemer zijn 10 jaar verantwoordelijk voor de grote gebreken in en aan uw gebouw. Een beroepsverzekering is dan ook een minimale bescherming.
  Is werftoezicht verplicht?

 

Neen, er is een groot verschil tussen toezicht en controle. De controletaak van de architect is geen bestendig toezicht of een permanente aanwezigheid op de bouwwerf. Het aanwezig zijn van gebreken in de bouw bewijst nog niet dat de architect een fout heeft begaan in de uitoefening van zijn controleplicht. De architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de mankementen vastgesteld in de bouw!
  Is werfcontrole verplicht?

 

Ja, werfcontrole is wettelijk verplicht (ruwbouw winddicht), zelfs wanneer u persoonlijk perfect op de hoogte bent van wat kan en mag, hoe het moet en hoe niet. Maar zelfs zonder verplichting is het raadzaam de architect de uitvoering van de werken te laten controleren. Hij zal er voor zorgen dat alles volgens de regels der kunst wordt uitgevoerd, zonder onnodige meerprijzen, hij heeft de ervaring en is ook verplicht verzekerd!
  Is er verschil tussen de architecten?

 

Uiteraard. Wie op zoek gaat naar de goedkoopste zal zeker op geen uitgebreide service hoeven te rekenen. Niemand werkt namelijk gratis. Anderzijds is "duur" ook geen garantie op kwaliteit. Het komt er dus op aan om een goede prijs/kwaliteit te zoeken en referenties op te vragen, al zal geen enkele zelfstandige eigen "slechte" referenties doorgeven. Zorg er ook voor dat uw persoonlijkheid en die van uw architect niet botsen, u zal immers verschillende maanden moeten samenwerken! Voor u een contract tekent vraagt u best ook of u dit eerst eens mag doorlezen, vooral de kleine lettertjes, als die er al zouden in staan. Goede afspraken maken goede vrienden.
  Kan werken zonder toezicht?

 

Zonder toezicht wel, maar niet zonder controle! Niettegenstaande het vroeger veelvuldig voorkwam, is dit wettelijk nooit mogelijk geweest, alleen werd het toen meer gedoogd. Werken zonder controle is een misdrijf en zal altijd strafrechterlijk worden vervolgd! Zowel de opdrachtgever als de architect zijn hiervoor trouwens aansprakelijk. Ook al staan er in een contract clausules waar u aanvaard dat de architect niet verantwoordelijk zou zijn voor werfcontrole in ruil voor een stevige korting, zijn deze in strijd met de wet en niet geldig!! U riskeert de stillegging van de werken en een behoorlijke boete.
  Waarom controle van de rekeningen?

 

Bij de afrekening durft een aannemer zich al eens misrekenen in uw nadeel of vergeet hij enkele minwerken af te trekken... Wie te veel voorschotten betaald of nog niet uitgevoerde werken betaald riskeert dan weer dat de aannemer niet komt afwerken. Hoe dan ook, uw architect zal er met alle mogelijke middelen voor zorgen dat alles zo correct mogelijk verloopt.
  Hoe uniek is Uw ontwerp?

 

Voor elk ontwerp bieden wij u de garantie dat het, afhankelijk van uw wensen, ofwel een uniek stuk is, of het stuk deel uit maakt van een beperkte oplage. In geval er meerdere stukken bestaan geven wij u een echtheidscertificaat met het referentienummer van het stuk en het volgnummer. Wie een uniek stuk heeft besteld en elders hetzelfde vindt, vergezeld van een door Van Welden en Partners afgeleverd en ondertekend echtheidscertificaat krijgt zijn geld terug. Dat onze ontwerpen kunnen worden nagemaakt kunnen wij echter nooit vermijden. Door het te melden kunnen wij wel trachten dat die onrechtmatige reproductie wordt gestopt.
  Waarom een uniek stuk en geen serieproduct?

 

Niemand zal u zeggen dat een serieproduct superieur of minderwaardig is. Hetzelfde geldt voor unieke stukken. Het hangt dan ook voornamelijk van uw ingesteldheid af of u kiest voor het ene of het andere. Het belangrijkste is dat u er zich zelf goed bij voelt.
Is een veiligheidscoördinator ontwerp verplicht ? Ja, sinds 1 mei 2001 moet voor elk bouwwerk van 25.000 € of meer, waarbij 2 of meer aannemers aan te pas komen, verplicht een veiligheidscoördinator aangesteld worden. De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase. Voor werken waarvan de totale waarde lager ligt dan de grens van 25.000 € mag de aannemer zelf deze taak op zich nemen. Bij de bouw van eengezinswoningen en verbouwingen is de aanstelling van veiligheidscoördinator vereist.
Is een veiligheidscoördinator controle verplicht ? Ja, tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de coördinator toe op de coördinatie van de activiteiten van de aannemers met het oog op de voorkoming van risicos. Hij moet regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats (bijvoorbeeld één maal per week) om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren.
Is een postinterventiedossier verplicht ? Ja, een andere verplichting die in het kader van de veiligheidscoördinatie wordt opgelegd is de aanmaak van een postinterventiedossier. Deze verplichting geldt voor de bouw van een woning en alle belangrijke renovaties. Het dossier bevat alle documenten die later kunnen gebruikt worden voor onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk. De inhoud heeft onder meer betrekking op de architecturale en technische elementen van het bouwwerk en op elementen waarmee tijdens latere werken rekening moet worden gehouden.
Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien ?

 

 

 

U ontvangt eerst een aanmaning om de aangifte alsnog in te dienen. Indien u nog niks onderneemt, ontvangt u een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (€ 250), vermeerdert met een bedrag afhankelijk van de grootte van de woning (1 euro per kubieke meter).
Het betalen van de boete geeft u echter geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen, als u dit niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen.
  Kan ik wachten met het plaatsen van de dakisolatie ? Op het moment dat men de EPB-aangifte indient (uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning) moet men voldoen aan de eisen. Zonder dakisolatie zal de woning zeker niet voldoen en riskeert u een boete.
  Hoe groot is de boete als er niet voldaan wordt aan de EPB-eisen ?

Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete:

  • als er niet voldaan wordt aan de eisen voor thermische isolatie en energieprestatie, bedraagt de boete ongeveer driemaal de 'uitgespaarde' investering.
  • als er niet voldaan wordt aan de eisen voor de minimale ventilatie, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.
  Wie kan een boete krijgen ?

 

Naast de aangifteplichtige (de houder van de stedenbouwkundige vergunning) kan ook de verslaggever een boete krijgen, indien deze bv. niet correct rapporteert.
  Als ik een boete heb gekregen, kan ik dan nog aanvullend werk uitvoeren zodat mijn woning toch voldoet ? Wordt de boete dan kwijtgescholden ? U mag natuurlijk via extra werkzaamheden uw woning energiezuiniger maken, maar dat verandert niets aan de ingediende EPB-aangifte, de boete wordt dus niet kwijtgescholden.
  Wat gebeurt er met de boetes ?

 

De boetes komen terecht in het Energiefonds. Dit fonds wordt gebruikt voor premies en campagnes om energiebezuinigende maatregelen te bevorderen.
Wat is dat eigenlijk, de 'Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening' ?

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving. Die vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en transparantere procedures en een grotere rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen.
  Wat is dat eigenlijk, het 'decreet Grond- & Pandenbeleid van 27 maart 2009' ?

 

Het decreet Grond- & Pandenbeleid van 27 maart 2009 kan worden opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen en anderzijds omvat het ontwerp van decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen.
  Wanneer gaat dit nieuwe decreet van kracht? Het nieuwe decreet zal van kracht gaan op 1 september 2009.
  Wat behoort tot de rubriek "meldingsplichtige werken"? Een belangrijke vernieuwing in het decreet is de 'meldingsplicht'. Dit is een nieuwe categorie van werken naast de bestaande vergunningsplichtige en vrijgestelde werken. In sommige gevallen zullen bepaalde werken van vergunningsplichtig veranderen naar meldingsplichtig. Deze meldingsplicht zal burgers in staat stellen om 20 dagen na de melding al te kunnen starten met de eigenlijke werken. Dit zal heel wat tijdswinst en minder administratie opleveren. Voor de vaststelling van deze meldingsplichtige werken werd door de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit genomen op 5 april 2009. Dit uitvoeringsbesluit kan je hier raadplegen.
  Wat met woningen die dateren tussen 1962 en de opmaak van het gewestplan voor de gemeente? Gebouwen of constructies die zijn opgericht na de eerste wet op de stedenbouw van 1962 moesten sindsdien voldoen aan de wetgeving en moesten bijgevolg over een vergunning beschikken. De constructies die na 1962 werden gebouwd, maar wel voor de komst van de gewestplannen, waren vaak een bron van discussie. Deze constructies worden via het nieuwe decreet "geacht vergund" te zijn. Het gewestplan voor de gemeenten werd in 1977 goedgekeurd. Het gewestplan voor de gemeente Lichtaart werd in 1978 goedgekeurd. Het vergunde karakter van deze woningen en constructies zal echter wel kunnen weerlegd worden via een proces-verbaal of via een bezwaarschrift dat werd opgesteld binnen een termijn van 5 jaar na het plaatsen of optrekken van de woning of de constructie. Deze weerlegging kan niet meer gebeuren van zodra het betrokken goed 1 jaar is opgenomen in het vergunningenregister. Deze regel wordt ingevoerd om rechtszekerheid te kunnen bieden aan de betrokken eigenaars. Voor constructies gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied zoals natuurgebied of bosgebied geldt deze regel niet.
  Wat houdt het nieuwe 'as-built-attest' in? Het nieuwe decreet zal het systeem van het 'as-built-attest' invoeren. In veel gevallen is de uiteindelijk gebouwde woning lichtjes afwijkend van het vergunde bouwplan. Die afwijkingen kunnen via dit attest kenbaar worden gemaakt, zodat ze mee in het vergunningregister van de gemeente kunnen worden opgenomen. Bij een verkoop van een woning zal de vraag of iets al dan niet vergund is dus niet meer van toepassing zijn. Het 'as-built-attest' zal gefaseerd worden ingevoerd.
  Wat houdt het "tijdelijk woonrecht" voor weekendverblijven in? In het nieuwe decreet is voorzien dat bewoners van een weekendverblijf, die er tenminste √©√©n jaar permanent en officieel verblijven, van dit tijdelijk woonrecht kunnen genieten zolang de provincies onderzoeken of er planologische oplossingen mogelijk zijn. Indien er geen planologische oplossing mogelijk is, blijft het tijdelijke woonrecht geldig tot 31 december 2029. Indien er een RUP wordt opgemaakt kan deze termijn √©√©nmalig worden verleng tot 31 december 2039.
  Wat zijn de nieuwe verjaringstermijnen van bouwmisdrijven? Naast de bestaande strafrechtelijke verjaring van een bouwmisdrijf na 5 jaar, bepaalt het nieuwe decreet ook √©√©nduidig de termijnen waarbinnen een overheidsinstantie nog een herstel kan vorderen. Voor bouwmisdrijven in ruimtelijk kwetsbaar gebied zal er een nultolerantie worden ingevoerd. Voor bouwmisdrijven in woongebied, industriegebied en gebieden voor nuts- en gemeenschapsvoorzieningen wordt de termijn vastgelegd op 5 jaar en voor bouwmisdrijven in openruimtegebieden zoals landbouw wordt de termijn vastgelegd op 10 jaar. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf het plegen van de overtreding, zodat binnen een redelijke termijn duidelijk wordt waar de overtreder aan toe is.