Voltooiingswaarborg

Om zijn verplichtingen te waarborgen dient de aannemer, verkoper of promotor een zekerheid te stellen ten aanzien van zijn medecontractant. De regeling van deze waarborg is verschillend voor de niet erkende en de erkende aannemers. betreft:

De waarborg voor de erkende aannemer

De erkende aannemer moet een waarborg stellen van 5% van de prijs van het gebouw en moet hiervan, binnen de dertig dagen na ondertekening van de overeenkomst, een door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bewijs voorleggen. Onder prijs van het gebouw wordt verstaan: de totale prijs van het huis of het appartement, verminderd met de eventuele kostprijs van de bouwgrond (dus de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken), BTW niet inbegrepen. Deze waarborg moet gesteld worden in speciën, in overheidsfondsen, in de vorm van een solidaire borgtocht of in de vorm van een globale borgtocht. De door de erkende aannemer gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het resterende deel bij de eindoplevering. Bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering, te wijten aan de verkoper of aan de aannemer, mag de koper of opdrachtgever de sommen die hem toekomen wegens het geleden nadeel voorafnemen op het bedrag van de borgtocht.

De waarborg voor de niet erkende aannemer

De niet erkende aannemer moet een voltooiingswaarborg te stellen. Hiertoe zal een financiële instelling zich ten aanzien van de koper of opdrachtgever als hoofdelijke borg er moeten toe verbinden de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van het huis of het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt (in dit geval, de privatieve gedeelten van het appartement en de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw met uitsluiting van de zuiver privatieve gedeelten van de andere appartementen). Bij verkoop van een bestaande woning gepaard met een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbouwings- of uitbreidingswerken dient de voltooiingswaarborg de nodige sommen voor de voltooiing van de voorziene werken te dekken. In geval van verkoop dient de notaris de borgstellingsovereenkomst in de authentieke akte te vermelden en een afschrift van deze overeenkomst bij de verkoopakte te voegen. Bij een aannemingsovereenkomst daarentegen moet de aannemer binnen de dertig dagen na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst een bewijsschrift van de borg voorleggen. Wanneer een voltooiingswaarborg werd gesteld eindigt de verbintenis van de borg bij de voorlopige oplevering.

Sanctie

Het ontbreken van de financiële waarborg kan leiden tot de nietigheid van de overeenkomst. Wanneer de koper of opdrachtgever de nietigheid wil inroepen, dan moet hij dit doen vóór het verlijden van de authentieke akte, of vóór de voorlopige oplevering wanneer het een aannemingsovereenkomst betreft.

Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.